(Echo)Onderzoek

Elke zwangere krijgt standaard vier echo’s aangeboden in de zwangerschap. Een aantal van deze echo’s maken wij zelf op onze hoofdlocatie op het Noordeinde. Voor het verrichten van prenatale screening verwijzen wij je door naar Bovenmaas Prenataal of de Star.  


Vitaliteitsecho

Alle zwangeren krijgen rond 8 weken een vroege echo aangeboden. Hierbij bekijken we of er hartactie aanwezig is, of er sprake is van een eenling- of meerlingzwangerschap en of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt. In de meeste gevallen zal deze echo vaginaal gemaakt moeten worden, hiervoor is een lege blaas noodzakelijk.


Termijnecho

Een termijnbepaling wordt ook wel een eerste trimester of 12 weken echo genoemd. Deze wordt gemaakt tussen 10 en 13 weken zwangerschap. 

Met deze termijnecho:

  • Wordt de duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum vastgesteld.
  • Is te zien of de zwangerschap op dat moment intact is en er dus hartactie is.
  • Is te zien of er sprake is van een eenling of meerlingzwangerschap.
  • Bij deze echo is maar beperkt onderzoek naar aangeboren afwijkingen mogelijk.

Voor de echo hoef je geen volle blaas te hebben. De meeste echo's kunnen via de buikwand gemaakt worden. Als dit niet mogelijk is, wordt de echo vaginaal verricht.
 


Prenatale screening

De prenatale screening die in Nederland wordt aangeboden richt zich op:

  • Chromosomale afwijkingen (zoals down-, edwards- en patausyndroom)

  • Lichamelijke afwijkingen (zoals een open ruggetje, hartafwijking of hazenlip)

Combinatietest
De screening op chromosomale afwijkingen wordt gedaan met de combinatietest. Deze test geeft een nauwkeurige individuele schatting op een zwangerschap van een baby met Down-, Edwards of Patausyndroom. De combinatietest wordt uitgevoerd rond de 12e week van de zwangerschap. In een aantal gevallen worden er door de test ook andere chromosoom- of ernstige lichamelijke afwijkingen ontdekt. Bij het prenataal screeningonderzoek bestaat er GEEN risico op een miskraam door het onderzoek. Daar staat tegenover dat de combinatietest niet geheel kan uitsluiten dat de baby het Down-, Edwards- of Patausyndroom of een lichamelijke afwijking heeft. De combinatietest is een nauwkeurige schatting op de kans op een zwangerschap van een baby met het Down-, Edwards- of Patausyndroom.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. 

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind. U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap. Hierbij wordt niet gekeken naar de geslachtschromosomen. 

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren) of TRIDENT-2 (voor alle zwangeren). U kunt dus alleen NIPT krijgen als u ook deelneemt aan één van beide studies.

onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Bekijk hier een film met uitleg over de screening op down-, edwards- en patausyndroom

Vragenlijst die helpt om uw eigen gevoelens en meningen op een rij te zetten

meerovernipt.nl

Folder informatie over de screening op down-, edwards en patausyndroom

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
De screening op ernstige lichamelijke afwijkingen wordt gedaan tijdens de 20-weken echo. Dit onderzoek wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek of SEO genoemd. Het wordt uitgevoerd tussen de 18de en 22ste zwangerschapsweek. Bij dit onderzoek worden de diverse orgaansystemen beoordeeld om eventuele ernstige aangeboren afwijkingen op te sporen. Hoewel veel ernstige aangeboren afwijkingen opgespoord kunnen worden, kunnen niet alle afwijkingen worden uitgesloten. Het SEO richt zich op de detectie van afwijkingen aan hersenen, wervelkolom en de belangrijkste organen. Op basis van de uitkomst van het screeningonderzoek kan vervolgonderzoek noodzakelijk zijn.
Folder 20 wkn echo

Bekijk de film waarin een echoscopist uitlegt wat een 20 wekenecho is

Vragenlijst die helpt om uw eigen gevoelens en meningen op een rij te zetten

Waarom prenatale screening?
Alle vrouwen hebben een kleine kans (3-4%) op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. Daarom hebben alle vrouwen het recht om te kiezen voor prenatale screening. Je mag altijd besluiten niet deel te nemen!

Wanneer uit de combinatietest blijkt dat er een verhoogde kans is op een baby met een chromosoomafwijking, wordt er vervolgonderzoek aangeboden om een zekere diagnose te kunnen stellen. Het vervolgonderzoek bestaat uit: 

  • NIPT. Sinds 2014 komen zwangeren die een verhoogde kans hebben bij de combinatietest, in aanmerking voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). In het bloed van een zwangere vrouw is DNA van de placenta aanwezig. Bij de NIPT wordt dit DNA onderzocht op chromosomale afwijkingen. Bij de NIPT bestaat er geen risico op een miskraam. Wanneer de uitslag van de NIPT goed is, hoeft er geen extra onderzoek meer verricht te worden. Wijst de NIPT uit dat de baby een kans op chromosomale afwijkingen heeft, dan moet dit bevestigd worden met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.
  • Vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie kunnen een chromosoomafwijking uitsluiten, maar geven een kleine kans op een miskraam. Bij een vlokkentest is dat 0.5%, bij een vruchtwaterpunctie 0.3%.

Wanneer er bij het SEO afwijkende bevindingen zijn, wordt er vervolgonderzoek in de vorm van een Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) aangeboden. Bij een GUO kunnen bepaalde lichamelijke afwijkingen aangetoond worden, maar het is niet mogelijk iedere afwijking uit te sluiten. Het echoscopisch onderzoek kan GEEN miskraam tot gevolg hebben.

Meer informatie over bovenstaande onderzoeken kan je vinden op www.bovenmaasprenataal.com

Keuzehulp bij prenatale screening; www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
 

Groeiecho

Bij iedere zwangere wordt er standaard een groei-echo verricht tussen 32-34 weken zwangerschap. We bepalen de groei en ligging van de baby en maken een inschatting van de hoeveelheid vruchtwater. 


Extra echo

Soms kan er een reden zijn om een extra echo te maken in de zwangerschap. Dit is bijvoorbeeld wanneer we twijfelen aan de groei of ligging van de baby of op basis van een eerdere zwangerschap. Wanneer er een extra echo nodig is, zullen we dit op het spreekuur met je bespreken.

De vitaliteitsecho, termijnecho, 20-wekenecho en groei-echo worden vergoed. De combinatietest wordt in principe niet vergoed, tenzij er een medische indicatie is om de test te laten verrichten.


Extra bloedonderzoek

Op basis van je medische voorgeschiedenis, eerdere zwangerschap(pen) of je gewicht kan het zijn dat we in de zwangerschap een suikertest laten verrichten. Deze vindt normaal gesproken tussen 24 en 28 weken zwangerschap plaats en is bedoeld om zwangerschapssuikerziekte uit te sluiten. Wanneer dit onderzoek op jou van toepassing is, zullen we dit op het spreekuur met je bespreken.
 

Onderzoek en privacy

Bloedonderzoek & Praeventis
Van alle zwangeren in Nederland die bloedonderzoek laten doen worden gegevens geregistreerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) legt dit vast in een registratiesysteem genaamd Praeventis. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van bloedonderzoek te kunnen garanderen en het hele proces te bewaken.
Lees hier meer over de registratie van je gegevens door het RIVM.

Prenatale screening & Peridos
Van alle zwangere vrouwen die zich melden bij een verloskundige zorgverlener worden gegevens over prenatale screening en de uitkomst van de zwangerschap geregistreerd in een landelijk dossier, genaamd Peridos. Ook wanneer je als zwangere besloten hebt geen onderzoeken te laten doen wordt dit vastgelegd. Daarnaast bevat Peridos de gegevens van alle verloskundige zorgverleners en zorginstellingen in Nederland.
Alle zorgaanbieders in Nederland die betrokken zijn bij de prenatale screening maken gebruik van Peridos. Maar alleen zorgaanbieders die bij de screening betrokken zijn, kunnen je persoonlijke gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om privacy te waarborgen.
In Nederland zijn 8 regionale centra. Deze centra kunnen ook bij de gegevens van Peridos. Onder andere op deze manier kunnen zij de kwaliteit van zorgverlening bewaken.
Voor meer informatie: www.peridos.nl
 
Mocht je bezwaar tegen bovenstaande hebben, dan dient dit expliciet aangegeven te worden bij één van de verloskundigen.

EN